Huang L, He Q, Wang R, Wei X, Xie G, Luo J.[The developments and applications of functional ultrasound imaging]. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2022 Oct 25;39(5):1015-1021. Chinese. https://doi: 10.7507/1001-5515.202206050.