Zheng Y, Yang Y, Zhang Q, Jiang D, Tu J, Zhang D, Duan H. Ultrasonic Methods for Brain Imaging: Techniques and Implications. IEEE Trans Biomed Eng. 2022 Nov;69(11):3526-3537. https://doi: 10.1109/TBME.2022.3173035.